متقاعد کردن در ۳۰ ثانیه

این کتاب در زمره کتاب های نوین است